modified on 4/1/24

Chemistry at Interfaces

งานวิจัยระดับนานาชาติของแลปประกอบไปด้วย การศึกษาลักษณะพื้นผิว(interfaces) และ สารเร่งปฏิกิริยา(photocatalyst) แผนงานวิจัยในอนาคตของเราคือการศึกษาระบุคุณสมบัติของ พื้นผิวสัมผัสระหว่างของเหลวและของแข็งด้วยเทคนิค AFM frequency modulation และหัวข้อวิจัยศึกษา กลไกการแยกน้ำด้วยสารเร่งปฏิกิริยา photocatalyst (ใช้แสงเป็นแหล่งพลังงานในการเร่งปฏิกิริยา) โดยใช้เทคนิค time-resolved infrared และ Raman spectrometer ทางแลปยินดีที่จะร่วมงานกับนักวิจัยและนักศึกษาในสาขา เคมีประยุกต์, ฟิสิกส์, ธรณีวิทยา, วิศวกรเครื่องกล และ วิศวกรวัสดุ โดยทางเราสามารถสนับสนุนค่าเล่าเรียนรายปี ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการทำวิจัยร่วมกับแลปของเรา และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักศึกษาต่างชาติผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อที่โกเบ

See Study in Japan.